• Banco de libros

  Normes d'ús del material del banc de llibres 

  Els llibres de text corresponents al projecte del Banc de Llibres són propietat del Banc de Llibres de l'escola.

  Les famílies els reben com a prèstec i els retornen al final de curs perquè puguen ser reutilitzats. Cada llibre de text compta amb el segell del col·legi i un adhesiu que identifica el lot de llibres assignat a cada alumne.
  El mestre/a tindrà la relació de xiquets/tes i el número de lot que ha entregat a cadascú.

  Hem de tindre cura del material donat que ha de ser utilitzat pels companys d'altres nivells en cursos posteriors, per això hem de recordar que existeixen aquestes NORMES:
  •  No es pot escriure, dibuixar o pintar en les tapes ni dins del llibre.
  •  No hem de posar el nom al llibre. * Les activitats NO es fan als llibres.
  •  No subratllarem, i si alguna vegada es fa, serà amb llapis i regla, mai amb bolígraf, retolador o marcador.
  •  Quan guardem el llibre a la cartera o el col·loquem a les prestatgeries hem de fer-ho sense doblegar les puntes ni les fulles.
  •  Els forros dels llibres es consideren part dels mateixos i cal aplicar les mateixes normes.

   Es considera mal ús o deterioració del llibre de text:
  •  Realitzar exercicis en les propostes d'activitats.
  •  Escriure paraules i missatges en qualsevol format.
  •  Fer dibuixos o posar adhesius.
  •  Doblegar les fulles per a marcar els temes.
  •  Embrutar les pàgines amb qualsevol producte.
  •  Trencar, arrugar o banyar qualsevol fulla del llibre. 

  En cas de deterioració o pèrdua d'algun llibre, aquest haurà de ser reposat per la família. En cas contrari, la negativa suposarà la renúncia de l'alumne a participar en el Banc de Llibres durant la resta de la seua estada en el Centre.  Normas de uso del material del banco de libros 

  Los libros de texto correspondientes al proyecto del Banco de Libros son propiedad del Banco de Libros de la escuela. 

  Las familias los reciben como préstamo y los devuelven al final de curso para que puedan ser reutilizados. Cada libro de texto cuenta con el sello del colegio y una pegatina que identifica el lote de libros asignado a cada alumno. El maestro/a tendrá la relación de niños/as y el número de lote que ha entregado a cada cual. 

  Tenemos que tener cuidado del material dado que tiene que de ser utilizado por los compañeros otros niveles en cursos posteriores, por eso tenemos que recordar que existen estas NORMAS
  • No se puede escribir, dibujar o pintar en las tapas ni dentro del libro. 
  • No tenemos que poner el nombre al libro.
  •  Las actividades NO se hacen en los libros. 
  • No subrayaremos , y si alguna vez se hace, será con lápiz y regla, nunca con bolígrafo , rotulador o marcador. 
  • Cuando guardamos el libro a la cartera o lo colocamos a las estanterías tenemos que hacerlo sin doblar las puntas ni las hojas. 
  • Los forros de los libros se consideran parte de los mismos y hay que aplicar las mismas normas. 

  Se considera mal uso o deterioro del libro de texto: 
  • Realizar ejercicios en las propuestas de actividades. 
  • Escribir palabras y mensajes en cualquier formato. 
  • Hacer dibujos o poner pegatinas. 
  • Doblar las hojas para marcar los temas. 
  • Ensuciar las páginas con cualquier producto. 
  • Romper, arrugar o mojar cualquier hoja del libro. 

  En caso de deterioro o pérdida de algún libro, este tendrá que ser repuesto por la familia. En caso contrario, la negativa supondrá la renuncia del alumno a participar en el Banco de Libros durante el resto de su estancia en el Centro. 

  CEIP Joan Fuster


  Colegio público de escolarización preferente de alumnado con diversidad funcional de carácter motriz.
  Una ventana abierta al mundo.

  • Av Generalitat Valenciana 48 (46940, Manises)
  • +34 962566970
  • joanfuster@joanfuster.net
  • www.joanfuster.net
  Me

  Nos encontramos en: