jueves, 26 de enero de 2017

Ayudas de promoción de la autonomía personal para personas con diversidad funcional

Publicat a la web de Consellería:

Ajudes personals de promoció de l'autonomia personal per a persones amb diversitat funcional per a l'exercici 2017Objecte del tràmit

Es consideren com a ajudes personals de promoció de l'autonomia personal:
a) Adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport.
b) Ajuda destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques en l'interior de la vivenda i l'adaptació funcional de la llar.
c) Ajuda per a l'adaptació de vehicles.
d) Ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials.

Qui pot sol·licitar-ho?
Interessats/Sol·licitants
Poden sol·licitar les ajudes les persones físiques que tinguen la condició legal de persona amb discapacitat o diversitat funcional residents a la Comunitat Valenciana.

L'ajuda podrà ser sol·licitades per la pròpia persona interessada, pel seu representant legal o, si és el cas, guardador de fet.