ELECCIONS ALS CONSELLS ESCOLARS
Què és el Consell Escolar?
El Consell Escolar és l’òrgan col.legiat més important del centre. En ell es prenen les decisions que regeixen el seu funcionament: aprova, supervisa i valora tots els projectes i actuacions que es desenvolupen  al centre.

Qui el forma?:
 • Al nostre Col.legi està format per:
 • Pares/mares: 8 d’ Infantil i Primària
 • Professorat: 7 més Directora, Secretària i Cap d’Estudis.
 • Alumnat: 0 de Primària 3r. Cicle
 • Representant de l’Ajuntament: 1
 • Representant d’administració i serveis: 1
 • Representant de l’AFA: 1


Com es renova?
La renovació es realitza cada dos anys i a parts iguals de cadascú dels sectors que estan representats.
            El Consell Escolar té la mateixa validesa tant si estan complets els sectors com si hi ha  sectors que no tenen representants.

Com pots participar?
            De dues formes:
 • Presentant-te com a candidat/a.
 • Participant a les votacions. Té vot el pare i la mare.

Per a poder participar és necessari que esteu censats, per aquest motiu al tauler d’anuncis del centre està exposat el cens. Us pregue que passeu a veure-lo i comprovar que les dades siguen correctes; en el cas de no ser així passeu per secretaria per modificar-les.

Quan?
* Presentació de candidatures:  Del 22  d’octubre fins al 4 de novembre
* Llistes provisionals de candidats: 5 de novembre
* Reclamacions:  Fins al 7 de novembre
* Resolució de reclamacions: 12 de novembre
* ELECCIONS:    21 DE NOVEMBRENota: es pot usar el vot per correu o delegat, per a més informació adreceu - vos a la junta.

La Junta Electoral ha confeccionat un model de presentació de candidatures el qua està a la vostra disposició si voleu.

LA TEUA PARTICIPACIÓ ÉS MOLT IMPORTANT.PRESENTA’T.


----------
¿Qué es el Consejo Escolar?
El Consejo Escolar es el órgano colegiado más importante del centro. En él se toman las decisiones que rigen su funcionamiento; aprueba, supervisa y valora todos los proyectos y actuaciones que se desarrollan en el centro.

¿Quién lo forma?
 • En nuestro colegio está formado por:
 • Padres/madres: 8  de Infantil y Primaria
 • Profesores: 7 , más Directora, Secretaría y Jefe de Estudios.
 • Alumnado: 0 del 3er Ciclo de Primaria.
 • Representante del Ayuntamiento: 1.
 • Representante de administración y servicios: 1
 • Representante de la AFA: 1


¿Cómo se renueva?
La renovación se realiza cada dos años y por mitades de cada uno de los sectores que están representados.
El Consejo Escolar tiene la misma validez tanto si están completos los sectores como si hay sectores que no tienen representantes.

¿Cómo se puede participar?
De dos maneras:
 • Presentándote como candidato.
 • Participando en las votaciones. Tiene voto el padre y la madre.

Para poder participar es necesario que estéis censados, por este motivo en el tablón de anuncios del centro está expuesto el censo. Os ruego que paséis a verlo y comprobéis que los datos son correctos; en caso de no ser así pasar por secretaría para modificarlos.

¿Cuándo?
            * Presentación de candidaturas: Del 22 de octubre al 4 de Noviembre
            * Publicación de la lista provisional de candidatos: 5 de Noviembre
            * Reclamaciones: Hasta el 7 de Noviembre
            * Lista definitiva: 12 de noviembre
            * ELECCIONES: 21 DE NOVIEMBRE


Nota: se puede usar el voto por correo o delegado, para más información diríjase a la junta

La Junta Electoral ha confeccionado un modelo de presentación de candidaturas que está a vuestra disposición si lo deseáis


TU PARTICIPACIÓN ES MUY IMPORTANTE. PRESÉNTATE

Entradas populares de este blog

Precios mensuales del comedor Escolar

Admissió 2022-2023