• Menú per emportar

  Estimadas famílias, 


  Ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos de la posada en marxa del servei de “menú per emportar” que, per motius de la situació de pandèmia provocada per la COVID-19, es vol prestar des  el centre.

  Tot l'alumnat usuari del servei de menjador, tant si és beneficiari de beca com si no ho és, l'aula del qual estiga confinada a conseqüència de les mesures sanitàries arbitrades per la COVID-19, tindrà a la seua disposició, durant els dies lectius que dure aquest confinament, un “menú per emportar” que haurà de recollir en el mateix centre la família o la persona autoritzada per aquesta.

  El menú per emportar constarà de primer plat, segon plat i postre, amb les mateixes característiques establides en els contractes vigents i se servirà en envasos d'un sol ús.

  En el cas que la família no puga desplaçar-se a recollir aquests menús, podrà autoritzar altres persones per a fer-ho en el seu nom, mitjançant el document que s'adjunta com a annex, degudament signat.

  La família, o persona a qui autoritze, haurà de recollir en el centre el menú per emportar, tenint sempre en compte les següents prevencions:

  • S'haurà de mantindre la distància de seguretat i les mesures de protecció indicades pel centre i adequades, en el moment del lliurament del menú.

  • El consum de qualsevol aliment que haja perdut la seua temperatura òptima de conservació, suposa un risc per a la salut, per la qual cosa, des del moment que el centre educatiu posa a la disposició de la família el menjar sol·licitat en aquest servei, és responsabilitat de la pròpia persona usuària recollir-la i consumir-la al més prompte possible, per a seguir amb el protocol sanitari establit.

  • No s'han de conservar aquests menjars per a consum en dies posteriors, de la mateixa manera que no han de congelar-se.

  • Es recomana la rentada de mans abans de procedir a l'obertura de l'envàs alimentari.

  • Una vegada consumits els plats, els sobrants que no es consumisquen han de rebutjar-se.

  • Han de rebutjar-se els envasos alimentaris en el contenidor de reciclatge adequat.

  En el cas que l'alumnat presente alguna al·lèrgia o intolerància alimentària, rebrà el corresponent menú degudament identificat.

  El preu d'aquest menú és el mateix que abona com a usuari habitual del menjador del centre.

  El primer dia de confinament de l'alumnat, la família haurà d'avisar al centre educatiu si desitja o no que se li facilite el menú per emportar. Si renúncia a aquest menú, òbviament no podrà disposar, si és el cas, de la beca parcial o total de menjador durant els dies de confinament.

  En cas de voler que el centre li facilite aquest menú, la família haurà d’emplenar aquest document, degudament signat i, bé la persona interessada o bé la persona autoritzada, haurà de lliurar-lo al centre, la primera vegada que vaja a arreplegar el menú per emportar.

  El servei de “menú per emportar” començarà el pròxim dia 1 de desembre de 2020.

  Rebeu salutacions cordials,

  La direcció del centre.

  -----

  Estimadas familias,

  Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de la puesta en marcha del servicio de “menú para llevar” que, por motivos de la situación de pandemia provocada por la COVID-19, se quiere prestar desde el centro.

  Todo el alumnado usuario del servicio de comedor, tanto si es beneficiario de beca como si no lo es, cuya aula esté confinada a consecuencia de las medidas sanitarias arbitradas por la COVID-19, tendrá a su disposición, durante los días lectivos que dure este confinamiento, un “menú para llevar” que tendrá que recoger en el mismo centro la familia o la persona autorizada por esta.

  El menú para llevar constará de primer plato, segundo plato y postre, con las mismas características establecidas en los contratos vigentes y se servirá en envases de un solo uso.

  En el supuesto de que la familia no pueda desplazarse a recoger estos menús, podrá autorizar a otras personas para hacerlo en su nombre, mediante el documento que se adjunta como anexo, debidamente firmado.

  La familia, o persona a quien autorice, tendrá que recoger en el centro el menú para llevar, teniendo siempre en cuenta las siguientes prevenciones:

  • Se tendrá que mantener la distancia de seguridad y las medidas de protección indicadas por el centro y
  adecuadas, en el momento de la entrega del menú.

  • El consumo de cualquier alimento que haya perdido su temperatura óptima de conservación, supone un riesgo para la salud, por lo cual, desde el momento que el centro educativo pose a disposición de la familia la comida solicitada en este servicio, es responsabilidad de la propia persona usuaria recogerla y
  consumirla lo antes posible, para seguir con el protocolo sanitario establecido.

  • No se deben conservar estas comidas para consumo en días posteriores, del mismo modo que no deben congelarse.

  • Se recomienda el lavado de manos antes de proceder a la apertura del envase alimentario.

  • Una vez consumidos los platos, los sobrantes que no se consuman tienen que desecharse.

  • Deben desecharse los envases alimentarios en el contenedor de reciclaje adecuado.

  En el caso de que el alumnado presente alguna alergia o intolerancia alimentaria, recibirá el correspondiente menú debidamente identificado.

  El precio de este menú es el mismo que abona como usuario habitual del comedor del centro.

  El primer día de confinamiento del alumnado, la familia deberá avisar al centro educativo si desea o no que se le facilite el menú para llevar. Si renuncia a este menú, obviamente no podrá disponer, si es el caso, de la beca parcial o total de comedor durante los días de confinamiento.

  En caso de querer que el centro le facilite este menú, la familia deberá rellenar este documento, debidamente firmado y, bien la persona interesada o bien la persona autorizada, tendrá que entregarlo en el centro, la primera vez que vaya a recoger el menú para llevar.

  El servicio de “menú para llevar” empezará el próximo día 1 de diciembre de 2020.

  Reciba saludos cordiales,

  La dirección del centro.

 • CEIP Joan Fuster


  Colegio público de escolarización preferente de alumnado con diversidad funcional de carácter motriz.
  Una ventana abierta al mundo.

  • Av Generalitat Valenciana 48 (46940, Manises)
  • +34 962566970
  • joanfuster@joanfuster.net
  • www.joanfuster.net
  Me

  Nos encontramos en: