Información Jornada Contínua

Estimades famílies, adjuntem informació del procés de votació de la jornada escolar. 

Com a dates importants l'1 d'abril ja estaran a la vostra disposició les paperetes de votació, el cens provisional i la constitució de la comissió de coordinació del procés, el 8 d'abril últim dia per votar per correu certificat (Sistema de doble sobre. El sobre exterior ha d'anar acompanyat de la fotocòpia del DNI o document acreditatiu, i a més, un sobre tancat amb amb la paperetade votació en l'interior.) i l'11 d'abril el dia de la votació.

L'horari de la votació que serà de 9:00 a 17:45 ininterrompudament

VOTACIÓ: Tot el cens escolar fins a 5é
  • Cada pare, mare, o tutor/a legal ha d'emetre només un vot.(un vot cadascú) Les famílies monoparentals o aquelles en les quals només hi haja un tutor o tutora legal disposaran de dos vots. No es pot delegar el vot.
  • Acreditació de votants: document nacional d'identitat, NIE, passaport o permís de conduir vigents i originals. També seran admesos els justificants del fet que els documents es troben en tràmit.
  • Acreditació famílies monoparentals: llibre de família, títol de família monoparental o certificat oficial expedit pel Registre Civil.

Per qualsevol aclariment no dubteu en posar-se en contacte amb el centre.

És molt important que voteu per conéixer el que volen les famílies en relació a la jornada Escolar.


-----


Estimadas familias, adjuntamos infografía del proceso de votación de la jornada escolar. 

Como fechas importantes el 1 de abril ya estarán a vuestra disposición las papeletas de votación, el censo provisional y la constitución de la comisión de coordinación del proceso, el 8 de abril último día para votar por correo certificado (Sistema de doble sobre. El sobre exterior deberá ir acompañado de la fotocopia del DNI o documento acreditativo y, además, un sobre cerrado con la papeleta de votación en su interior.) y el 11 de abril el día de la votación.

El horario de la votación que será de 9:00 a 17:45 ininterrumpidamente.

VOTACIÓN: todo el censo escolar hasta 5º
  • Cada padre, madre, o tutor/a legal tiene que emitir solo un voto (uno cada uno) Las familias monoparentales o aquellas en las cuales solo haya un tutor o tutora legal dispondrán de dos votos. No se puede delegar el voto.
  • Acreditación de votantes: documento nacional de identidad, NIE, pasaporte o carnet de conducir vigentes y originales. También serán admitidos los justificantes del hecho que los documentos se encuentran en trámite.
  • Acreditación familias monoparentales: libro de familia, título de familia monoparental o certificado oficial expedido por el Registro Civil.

Por cualquier aclaración no dudáis al ponerse en contacto con el centro.

Es muy importante que votéis para conocer lo que quieren las familias en relación a la Jornada Escolar.

Entradas populares de este blog

Admissió 2022-2023